Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN GRIETJE EVENWEL

Artikel 1 Definities

1. Wel Even, gevestigd te Amsterdam, KvK-nummer 50744992, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtnemer.
2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan opdrachtnemer zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens opdrachtgever werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
4. Waar in onderstaande voorwaarden wordt gesproken van producties, zal ook bedoeld worden overeenkomsten waarbij opdrachtnemer wordt ingeschakeld voor andere werkzaamheden, zoals presentaties en voice-overs.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en goederen door of namens opdrachtnemer waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 Offertes

1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.
2. Opdrachtnemer kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Creatieve uitingen in offertes blijven eigendom van opdrachtnemer, ook wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd.
4. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
5. Hetgeen buiten het geoffreerde wordt geleverd, wordt beschouwd als meerwerk en als zodanig gefactureerd.
6. Indien na acceptatie van de offerte nieuwe informatie beschikbaar wordt, waardoor redelijkerwijs niet van opdrachtnemer kan worden verwacht dat zij de opdracht had aangenomen indien deze informatie tijdig beschikbaar was, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst na acceptatie van een offerte te ontbinden.

Artikel 4 Tarieven en betalingen

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Op de offerte staan de gekozen werkzaamheden met overeengekomen tarief, dan wel een geschat aantal uren met het gebruikelijke uurtarief van opdrachtnemer, vermeld. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten, kosten ter ondersteuning van de productie en een eventuele buy-out, worden apart vermeld. Meerwerk door een wijziging in de overeenkomst, uitloop van uren of wijziging in de standaard stijl van opdrachtnemer, kan meerkosten opleveren.
3. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Op de offerte zal een schatting worden gegeven van het aantal benodigde uren. Deze inschatting is gebaseerd op ervaring met soortgelijke projecten. Aan deze schatting kunnen geen rechten worden ontleend. Indien blijkt dat meer inspanning benodigd is zal dit tijdig aan opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Het uiteindelijk gefactureerde bedrag wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer op basis van daadwerkelijk verbruikte uren.
4. Opdrachtnemer is gerechtigd een toeslag te rekenen bovenop het gebruikelijke tarief wanneer er sprake is van een spoedopdracht.
5. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het afdragen van eventuele auteursrechtkosten voor de muziek die in een productie wordt gebruikt. Deze kosten hiervoor zijn opgenomen in de offerte, tenzij opdrachtgever een specifiek nummer wenst waar een aparte licentie voor aangekocht dient te worden.
6. Tenzij anders overeengekomen, wordt de betaling in 1 x voldaan na iedere aanlevering van gewenste content.
7. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Opdrachtnemer heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen.
Zij heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de opdrachtgever.
8. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
9. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
10. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
11. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 Informatieverstrekking opdrachtgever

1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan opdrachtnemer.
2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtnemer zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
3. Opdrachtgever dient duidelijk en naar waarheid aan te geven voor welke doeleinden en media de diensten van opdrachtnemer gebruikt gaan worden.
4. Opdrachtgever dient teksten compleet en foutloos aan te leveren.
5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
6. Stelt opdrachtgever niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

1. Opdrachtnemer voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde. Bij een video zit standaard 1 revisieronde inbegrepen. Overeenkomsten met betrekking tot voice-overs bevatten geen inbegrepen revisieronde. Revisies buiten de oorspronkelijke overeenkomst of aangepaste wensen van opdrachtgever vinden plaats tegen het gebruikelijke uurtarief van opdrachtnemer.
2. Opdrachtgever dient de omstandigheden zo gunstig mogelijk te maken voor opdrachtnemer tijdens een productie. Indien hier geen sprake van is en opdrachtnemer haar werkzaamheden niet direct uit kan voeren, is zij gerechtigd de uitvoering te verplaatsen en kosten in rekening te brengen.
3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het op de hoogte stellen van de personen die aanwezig zijn tijdens een productie. Indien een aanwezige persoon niet herkenbaar in beeld wil komen, dient opdrachtgever dit tijdig aan opdrachtnemer kenbaar te maken. Indien dit niet tijdig kenbaar is gemaakt, is opdrachtnemer niet gehouden aanpassingen aan de productie te maken bij latere melding.

Artikel 7 Wijziging en annulering

1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft opdrachtnemer de mogelijkheid een productie te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Opdrachtnemer maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid uiterlijk zo snel mogelijk kenbaar aan opdrachtgever. Opdrachtnemer zal zich inspannen een nieuwe datum overeen te komen. Indien geen oplossing gevonden kan worden, is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst zonder schadevergoeding te ontbinden.
2. Indien in een situatie als omschreven in lid 1 van dit artikel een deel van de overeenkomst reeds is uitgevoerd, is opdrachtgever gehouden het uitgevoerde deel af te nemen en betalen, tenzij het uitgevoerde deel geen zelfstandige waarde heeft.
3. Annulering door de opdrachtgever van een overeenkomst is enkel schriftelijk mogelijk. Opdrachtnemer heeft tijd gereserveerd voor de geplande productie. Wanneer er geen sprake is van geldige omstandigheden(deze komen enkel ter beoordeling van opdrachtnemer) en direct een andere datum overeen gekomen wordt, gelden dan ook de volgende regels met betrekking tot annulering:
Bij annulering tot 48 uur voor de geplande productie is opdrachtgever gehouden 25% van de geoffreerde kosten te voldoen; bij annulering tussen 48 uur en 24 uur voor de productie wordt 50% van de factuursom in rekening gebracht en annulering binnen 24 uur resulteert in betaling van 75% van de volledige factuursom.

Artikel 8 Overmacht

1. In geval van overmacht is opdrachtnemer gerechtigd haar werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar opdrachtnemer redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.
2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, nadat opname heeft plaatsgevonden maar de content nog niet is aangeleverd, worden de verplichtingen van opdrachtnemer jegens opdrachtgever opgeschort zo lang zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 4 werkweken heeft geduurd, zullen partijen naar een passende oplossing zoeken. Indien geen oplossing kan worden gevonden, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9 Aansprakelijkheid schade

1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen.
4. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.
5. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het juist opslaan, waaronder het maken van back-ups, van geleverde content.
6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk van handelingen, waaronder vertragingen, veroorzaakt door derden en leveranciers.
7. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten van derden. Opdrachtgever bevestigt dat alle stukken die aan opdrachtnemer worden geleverd eigendom zijn van de opdrachtgever en sluit hiermee alle aansprakelijkheid van opdrachtnemer omtrent rechten van derden uit.
8. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het verkrijgen van juiste toestemming onder de AVG, het ondertekenen van quitclaims en overige wettelijke vereisten waar opdrachtgever zich aan dient te houden bij de uitvoering van haar werkzaamheden.
9. In geval door opdrachtgever schade wordt toegebracht aan apparatuur tijdens een productie, is de opdrachtgever gehouden de taxatiewaarde te vergoeden.
10. In het geval dat opdrachtnemer een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever voor directe schade, bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening is gebracht.
11. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producties.

Artikel 10 Auteursrecht, licentie en publicatie

1. Opdrachtgever komt een gebruiks- en publicatierecht toe, inzake het vooraf overeengekomen, van producties na volledige betaling van het factuurbedrag. Opdrachtgever is niet gerechtigd het aangeleverd materiaal te gebruiken voor andere doeleinden dan overeengekomen, zonder aanvullende licentie aan te schaffen.
2. Opdrachtgever is niet gerechtigd aangeleverd beeldmateriaal te bewerken of uit te snijden, tenzij in overleg anders overeengekomen.
3. Opdrachtnemer is gerechtigd haar naam te vermelden bij het ontwerp of op de titelrol van audiovisueel werk. Opdrachtgever is niet gerechtigd deze gegevens te verwijderen.
4. Elke handeling in strijd met dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
5. Bij inbreuk komt opdrachtnemer een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
6. Opdrachtnemer is niet gehouden om ongeselecteerd en/of onbewerkt (RAW) materiaal aan te leveren. Deze beelden blijven te allen tijde eigendom van opdrachtnemer.
7. Met het aangaan van de overeenkomst geeft opdrachtgever opdrachtnemer toestemming het beeldmateriaal te gebruiken voor advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal, portfolio en ander demonstratiemateriaal.

Artikel 11 Bijzondere bepalingen

1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Opdrachtgever wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
2. Opdrachtgever is gerechtigd tot het zien van een voorvertoning van videoproducties en het gebruikmaken van een correctieronde na aanlevering van de voorvertoning, in zoverre de gewenste wijzigingen redelijk zijn en binnen de gebruikelijke stijl van opdrachtnemer passen. Vanaf het moment dat akkoord is gegeven op de getoonde versie of al gebruik is gemaakt van een correctieronde, zijn wijzigingen niet meer mogelijk binnen overeengekomen tarief.

Artikel 12 Levering

1. Opdrachtnemer spant zich in de gewenste producties zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de geschatte leveringstermijn die partijen overeenkomen in acht te worden genomen. Aan deze schatting kunnen echter geen rechten worden ontleend.
2. Dienstverlener maakt, bewerkt en selecteert producties naar eigen inzicht. Producties worden bewerkt volgens de normale standaarden. Opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de stijl van opdrachtnemer. Aanvullende wensen van opdrachtgever leveren meerwerk op en zullen als dusdanig worden gefactureerd.
3. Opdrachtgever heeft recht op 1 feedbackronde met betrekking tot de edit van een videoproductie. Er wordt niet binnen de huidige overeenkomst opnieuw gefilmd op locatie. Overige wensen van opdrachtgever worden beschouwd als meerwerk en zullen dusdanig worden gefactureerd.
4. Als verzendadres geldt het adres dat de opdrachtgever heeft opgegeven. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.

Artikel 13 Klachten

1. Opdrachtgever is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en content binnen 2 kalendermaanden na levering schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan opdrachtnemer.
2. Wanneer al van de redelijkheid van een correctieronde gebruik is gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling binnen het overeengekomen tarief.

Artikel 14 Geschilbeslechting

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen worden beslecht in het arrondissement waarin opdrachtnemer is gevestigd.
3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens opdrachtnemer en betrokken derden 12 maanden.